Διαγνωστικό Εργαστήριο Σταυρούλη | Πολιτική Απορρήτου
2089
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-2089,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Πολιτική Απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την καθημερινή του λειτουργία το «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ» συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει διάφορες πληροφορίες (δεδομένα) για τους πελάτες του.

Το Εργαστήριο μεριμνά για την προστασία των πληροφοριών αυτών από απώλεια, καταστροφή και παραποίησή τους, ενώ λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εμποδίζει την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού ή τη δημοσιοποίησή τους και εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου.

Το Εργαστήριο επίσης συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και συμβατικές διατάξεις σε ό,τι αφορά την συλλογή, την αποθήκευση, την ανάκτηση αλλά και την καταστροφή των δεδομένων αυτών, ιδιαίτερα δε με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 2016/679 που αφορά στην προστασία Ειδικών Κατηγοριών (Ευαίσθητων) Προσωπικών Δεδομένων.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ» έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες βασικές αρχές σε ό,τι αφορά την τήρηση και προστασία των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται:

 • Τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες νομικές, κανονιστικές αλλά και συμβατικές απαιτήσεις που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας του
 • Τα δεδομένα τηρούνται μόνον για τον απαραίτητο απαιτούμενο χρόνο
 • Τα δεδομένα τηρούνται μόνον κατά τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • Τα δεδομένα τηρούνται για συγκεκριμένο σκοπό
 • Η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα αλλά και η διαθεσιμότητα των δεδομένων ορίζεται ανάλογα με την κατάταξη ασφαλείας τους.
 • Τα δεδομένα πρέπει να είναι ανακτήσιμα και σε συμφωνία με τις επιχειρηματικές αρχές καθ’όλη τη διάρκεια ζωής τους
 • Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν ιδιαίτερης φύλαξης με την χρήση διαφόρων τεχνικών, έτσι ώστε να αποτρέπεται η αναγνώριση ατόμων, κατά το δυνατόν

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Εργαστήριο συλλέγει δεδομένα προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει διαγνωστικές πράξεις στα άτομα που ζητούν τις υπηρεσίες του.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Το «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ» συλλέγει μόνο όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού επεξεργασίας και συγκεκριμένα

 • Ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, email, fax)
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • Στοιχεία ιατρικού ιστορικού ή δεδομένα υγείας που προκύπτουν μετά την εκτέλεση διαγνωστικών (απεικονιστικών;) πράξεων των ατόμων που ζητούν τις υπηρεσίες του Εργαστηρίου

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί για τους οποίους τα συλλέξαμε. Οι ιατρικοί φάκελοι και τα ιατρικά αρχεία τηρούνται για 20 χρόνια βάσει νομοθετικής απαίτησης.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Τα δεδομένα σας είναι πιθανό να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη αν κάτι τέτοιο απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας τους ή αν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τη νομοθεσία ή από κάποια δικαστική αρχή/απόφαση.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσμευόμαστε να πράξουμε διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης, έχετε το δικαίωμα:

 • Να ζητήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των δεδομένων σας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.
 • Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι εσφαλμένες ή ανακριβείς ή έχουν αλλάξει από τη στιγμή που τις συλλέξαμε
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας
 • Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει
 • Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος που εσείς θα μας υποδείξετε

 

Για να ικανοποιήσουμε κάποια από τα παραπάνω δικαιώματα σας θα πρέπει να προηγηθεί η ταυτοποίησή σας.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο lifeimaginglab@gmail.com  

Αποστόλου Παπαϊωάννου 18

Ρόδος, 85100

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να το ικανοποιήσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από 30 ημέρες ή 90  ημέρες σε περίπτωση πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για τους λόγους καθυστέρησης ικανοποίησης τους αιτήματός σας ή για τους λόγους αδυναμίας μας  ικανοποίησης τους αιτήματός σας.

Επιπλέον, αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε σχετική καταγγελία ή παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-6475600

Fax: 210-6475628

Email: complaints@dpa.gr